Situationsbetingad stress

Stress är det naturliga och ibland lämpliga sättet för din kropp att reagera på en situation som orsakar rädsla eller som känns överväldigande. Stress är nödvändigt för att vi ska kunna ta tag i och möta livets utmaningar.

Stress uppstår när sinnet tror att du är utsatt för något slags fara – fysisk eller känslomässig. Detta sker när sinnet tror att du inte har förmågan att snabbt hantera nödsituationen. Kroppen frisätter adrenalin i blodomloppet för att ge dig mer energi. Det här kallas för “fly eller fäkta-reaktionen”.

I vårt moderna samhälle är det olyckligtvis så att adrenalinutsöndringen är fysisk, och den måste användas till fysisk aktivitet. Om du inte förbrukar adrenalinet genom att fly eller fäkta stannar det kvar i din kropp och skapar spänningar och negativa känslor. För mycket och för långvarig stress kan göra oss så spända och utmattade att vi inte klarar att möta de krav som ställs på oss i vårt dagliga liv med den balans och de klara tankar vi behöver. Vi blir spända, trötta och irriterade utan att förstå varför.

Det idealiska vore om stressreaktionen enbart framkallades av verkligt livshotande situationer, så att vi då kan agera med snabba reflexer utan att behöva ägna så mycket tid åt att tänka på saken. Men idag är det istället så att stressreaktionen ofta framkallas av en ringande telefon, en deadline, en chef, en familjemedlem och en mängd andra situationer som inte alls är livshotande. I vårt dagliga liv bombarderas vi ständigt av krav, förväntningar och ouppfyllda behov. När vi sedan har blivit genomdränkta med adrenalin, som vi inte gör av med genom fysisk aktivitet, slutar det med att vi känner oss utmattade, att vi får ett försvagat immunförsvar och att vi töms på våra fysiska, känslomässiga och andliga krafter. Det är nu vi kan känna oss frestade att ta till t ex en energidryck. Men om vi gör det täcker vi bara över obehaget och utsätter kroppen för ännu mer stimulans – det vill säga stress!

Liksom vår livsstil och våra omständigheter kan skilja sig mycket åt, är det också olika från person till person vilka situationer vi upplever som stressande. Det som känns skrämmande och överväldigande för din granne kanske inte påverkar dig på samma sätt. Vi har dock alla saker som vi upplever som påfrestande och omständigheter som vi inte kan hantera så bra som vi skulle vilja. Den här sortens stress kallas för situationsbetingad stress.

Några vanliga orsaker till situationsbetingad stress är:
problem på arbetet, ekonomisk osäkerhet, rädsla för att misslyckas eller för att prestera dåligt, ovisshet inför framtiden, problem med hälsan, familjeproblem, relationsproblem, negativa människor, egna negativa attityder, en upplevelse av maktlöshet, låg självkänsla, att förlora något eller någon som har stor betydelse för oss.

När den situationsbetingade stressen pågår under lång tid leder den till en hög nivå av fysiologisk stress. Det är den fysiologiska stressen som orsakar nästan alla former av sjukdom och ohälsa. Stress stänger av viktiga funktioner i våra celler och med tiden blir vår hälsa lidande.

Fly eller fäkta-reaktionen är nödvändig för att vi ska kunna överleva i nödsituationer, men det här tillståndet av fysisk alarmberedskap bör inte upprätthållas längre än absolut nödvändigt. Problemet är att de flesta människor befinner sig i fly eller fäkta-tillståndet under långa perioder. När det sker, slutar det alltid med att något bryts ner i kroppen och kommer till uttryck som fysiska symtom. När vi får flera symtom kallar vi det för en sjukdom.

När vi inte har tillräckligt med tid för att återhämta oss efter varje stressande händelse innan nästa kommer, stannar cellerna kvar i det slutna tillståndet, våra kroppar åldras och vi kan dö i förtid.

Vanliga effekter av alltför hög situationsbetingad stress:

sömnsvårigheter, oro och anspändhet, oklara tankar och en känsla av förvirring, ineffektiva handlingar, ökat antal fel, irritation, ilska, mild depression, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, hjärtsjukdom, magsår, allergier, astma, migrän, för tidigt åldrande.

Stressupplösaren – minskar din stress på 10 sekunder 

Travelspec.se