Chakrasystemet

Utdrag ur boken Levande Kraft  av Cicci Lykow Bäckman

Gammal österländsk tradition identifierar sju energicentra eller chakran i kroppen. Ordet chakra, som är sanskrit och betyder “hjul” och energicentrum, har fått namnet på grund av att de ses som snurrande hjul av energi. De går rätt igenom kroppen i en lodrät rad längs kroppens mittlinje och varje chakra är kopplat till bland annat olika mentala och emotionella företeelser och en färg som motsvarar dess vibrationsfrekvens.

Chakrasystemet är givetvis en mental modell som många andra – ett försök att beskriva något som till sin natur är ett energimässigt fenomen och därmed svårt att beskriva i ord. Stora delar av chakrateorin bekräftas dock av personer med helt andra verksamhetsområden. Sjukgymnasten och kroppsterapipionjären Marion Rosen återger till exempel samband mellan muskelspänningar och undertryckta känslor som överensstämmer med den klassiska kartläggningen av chakrasystemet. Före detta NASA-fysikern Barbara Brennan beskriver också i sin bok Hands of Light flera fysikexperiment som visat att energivibrationerna från respektive chakra överensstämmer med de klassiska färgangivelserna.

Första chakrat  –  baschakrat/rotchakrat

är beläget längst ner i bäckenbotten, mellan anus och könsorganen. Det är kopplat till jordenergi, sexualitet, livskraft, överlevnad och materiella ting. När energin kan flöda fritt här känner vi oss fysiskt starka och livskraftiga. Vi  känner en tillit till vår förmåga att klara oss genom livet och skaffa oss det vi behöver, och vi har god kontakt med vår sexualitet.
Energin kan blockeras av sexuella hämningar och av att vi inte känner vår förankring i tillvaron utan har en känsla av att inte höra hit. Vi kan också uppleva blockeringar här om vi bär på föreställningen att det inte finns så att det räcker till alla och tror att livet måste vara en ständig kamp för överlevnad.
Att slappna av i trakterna kring rotchakrat är ofta till god hjälp när man övar på att få kontakt med jordens energifält; god kontakt med rotchakrat ger oss en stabil förankring i jorden.
Rotchakrat förknippas med färgen röd.

Andra chakrat – navelchakrat

är beläget strax under naveln. Det är kopplat till vad som brukar kallas “det inre barnet”; den plats djupt inom oss där vi fortfarande ser världen ur ett icke-cyniskt perspektiv. När energin flödar fritt i andra chakrat känner vi oss hemma oavsett om vi är ensamma eller tillsammans med andra. Här finns vår oförstörda kontakt med känslorna, med barnets grundtrygghet och nyfikenhet, och också vår förmåga till njutning och sensualism. Men ofta är kontakten med allt detta störd av resterna efter obearbetade barndomsupplevelser. I navelchakrat gömmer vi känslor av skam, rädsla, chock, utanförskap, ensamhet, värdelöshet, isolering och bekräftelsebehov. Vi undertrycker många saker som kan göra att vi stänger av energin och undertrycker våra mjuka egenskaper.
Navelchakrat mår bra av att vi inte ständigt går omkring och drar in magen utan tillåter den att slappna av. God kontakt med navelchakrat gör att vi känner oss väl till mods både i relation till andra och när vi är för oss själva. Vi känner oss trygga i vår egen närvaro och kan tillåta en naturlig nyfikenhet att visa oss vägen.
Navelchakrat förknippas med färgen orange.

Tredje chakrat – solarplexuschakrat

är beläget vid solarplexus. Här finns styrka, konstruktiv vrede och rebellisk inre kraft.
När energin flödar fritt i solarplexus uppstår handlingskraft, självrespekt och självförtroende, styrka och livsglädje. Om det finns blockeringar här har de sannolikt att göra med konflikter, maktkamper, separation, konkurrens och auktoritetsproblem. Det kan ge problem med prestige och envishet, hämndlystnad och upplevelser av kraftlöshet och frustration. I solarplexuschakrat hittar vi också våra inre maktkamper och konflikter – kluvenhet, obeslutsamhet och åsikter och röster från det förflutna.
Vi kan ofta känna aktiviteten i solarplexuschakrat om vi blir nervösa, arga, tävlingsinriktade, bubblande glada eller känner oss triumferande. Det fungerar ofta bra att uttrycka förnimmelser från det här chakrat med hjälp av rösten.
Solarplexuschakrat förknippas med färgen gul.

Fjärde chakrat – hjärtchakrat

ligger mitt i bröstkorgen. Det är kopplat till kärlek, tillit, medkänsla, förståelse och öppenhet. När energin flödar fritt i hjärtchakrat står vi i förbindelse med en outtömlig källa till kärlek och förståelse, men ofta låter vi tidigare erfarenheter lägga hinder i vägen för kärleken. Vi sluter oss och vill att andra ska förstå, öppna sig och älska oss först, under tiden håller vi tillbaka vår kärlek, förlåtelse och medkänsla från omvärlden och oss själva. När energin blockeras i hjärtchakrat upplever vi slutenhet, sorg, misstro och tvivel, och vi tror i allmänhet att det är något eller någon i omvärlden som får oss att må dåligt, och vi försöker råda bot på problemet genom att förändra omvärlden. Men i själva verket måste vi återupprätta kontakten med vårt eget hjärta innan vi kan möta någon annans kärlek eller förståense. Många andliga traditioner tar vägen via hjärtchakrat till vårt inre centrum. Till och med i vardagligt tal pratar man om att öppna sitt hjärta för något eller någon. Det vi menar då är ofta detsamma som de andliga traditionerna, att lyssna, iaktta eller uppleva med hjärtat snarare än via tankarna och våra förutfattade meningar.
Hjärtchakrat förknippas med färgen grön.

Femte chakrat – halschakrat

ligger vid struphuvudet. Det är kopplat till kreativitet och kommunikation – att tala, men också att lyssna. Dessutom är detta energicentrum den plats där vi lagrar vårt inlärda “program” – de mentala koncept och föreställningar som vi lärt oss att leva efter. När det uppstår blockeringar här kan vi uppleva att vi har svårt att uttrycka oss. Vi kan lätt hamna i missförstånd och uppleva känslor av instabilitet, osjälvständighet eller av att vända kappan efter vinden. Fysiska problem som kan uppträda är nackstelhet, spänningshuvudvärk, sug efter vissa födoämnen eller ansträngd röst med ständiga harklingar eller heshet.
Även när det gäller halschakrat fungerar det bra att uttrycka känslor eller känsloblockeringar med rösten. Om energin flödar i halschakrat kan vår kreativitet få ett naturligt uttryck och vi kan också lätt uttrycka det vi vill och känner. Vi blir mer öppna för kommunikation, mer villiga att lyssna och ta in, när de intotade föreställningarna börjar luckras upp.
Halscharkat förknippas med färgen klarblå.

Sjätte chakrat – pannchakrat

är beläget mitt emellan ögonbrynen, vid det så kallade tredje ögat. Det är kopplat till närvaro, tydlighet, medvetenhet, klarhet och intuition – förmågan att se det som verkligen är och kanske uppfatta något utöver det våra fem sinnen uppfattar. När energin kan flöda fritt här kan vi uppfatta omvärlden och människor runtomkring oss inte bara utifrån vad de säger eller förmedlar medvetet utan också på en intuitiv nivå. Det uppstår en inre klarhet – ett vetande som inte bygger på intellektuella slutsatser eller ställningstaganden.
Om energin är blockerad blir resultatet gärna projektioner, tvångsmässiga tankar och mental frånvaro. Vi projicerar våra önskningar och föreställningar på omvärlden, tappar kontakten med den inre visheten och intuitionen och fokuserar i stället på att kritisera, analysera, resonera och spekulera med överdriven tillit till logiska resonemang.
Panncharkat förknippas med färgen indigo/midnattsblå.

Sjunde chakrat – kronchakrat

är beläget strax ovanför den fysiska kroppen mitt uppe på hjässan, ungefär vid främre fontanellen. Här finns vår kontakt med det icke-fysiska, med universum och tomheten. På den här nivån finns inget jag utan bara ett oändligt Varande. När energin kan flöda fritt genom kronchakrat har vi kontakt med helheten och vår egen odödlighet och gudomlighet.
När energin är blockerad upplever vi oss som separata enheter i universum, utan samband med eller kopplingar till resten av skapelsen. I det tillståndet tar den andliga omedvetenheten över och vi börjar söka sanningen, Gud eller “oss själva” utanför oss sjäva – om vi överhuvudtaget funderar över sådana saker.
Kronchakrat förknippas med färgen violett.

Kontakten med kroppen

är en fantastisk inkörsport till ökad självkännedom – och en förutsättning för verklig mognad och utveckling. Att vara aldrig så utvecklad hjälper inte om man fortfarande förnekar sin fysiska form och de förutsättningar som den har. Genom vår fysiska kropp får vi ett nytt sätt att förhålla oss till livet och finner vår plats i tillvaron. Vi får tillgång till information som vi inte kan få genom att tänka och resonera, och vi får vägledning in i oss själva. Kroppen försätter oss automatiskt i förbindelse med ett annat uttryck för vår mänsklighet – den känslomässiga aspekten.

Levande kraft : en inbjudan till frihet  Cicci Lyckow Bäckman – Levande Kraft

Vära chakran och healing – läs mer här


    


 

 

 

 

 

 

 


 

 

Travelspec.se