Biblioterapi – Skönlitteratur ett alternativ mot livsproblem

Biblioterapin ska ses som ett komplement till traditionell medicinsk och psykologisk behandling, ett slags hjälp till självhjälp. I samtalen handlar det om vad böckerna gör med oss, inte hurdana de är. Metoden växte fram under första världskriget, när sjukvården upptäckte att läsning kunde verka helande för soldater.

När de lästa och skrivna orden delas med andra upptäcker man att det finns mer inom en än vad man anade. Det går då att reflektera på en annan nivå och det ger alla en möjlighet att växa, säger Juhani Ihanus. I Finland används inte bara läsning och samtal inom biblioterapin, utan även eget skrivande. Metoden riktar sig brett till människor, inte enbart till specifika grupper med ohälsa, utan den kan användas för exempelvis chefer i arbetslivet eller på äldreboenden. Biblioteken finns ibland med och arrangerar cirklar på olika teman som skilsmässa, utmattning eller föräldrarollen.

2013 publicerades den första svenska vetenskapliga artikeln vid Göteborgs universitet om biblioterapins positiva inverkan på hälsa och välbefinnande. Den har följts av flera. Även studier från bland annat Uppsala universitet visar på goda effekter av skönlitterär läsning vid psykisk ohälsa.  Att litteraturen kan ha en läkande kraft och i vissa fall även fungera som ställföreträdande medmänniska verkar uppenbart.

De skönlitterära berättelserna gör att läsaren kan fylla på med egna erfarenheter, fantasier och identifikation. Självhjälpslitteraturen, däremot, ställer konkreta krav på läsaren – gör si, gör så. Mycket biblioterapi, inte minst i andra länder, använder sig av sådana böcker men jag skulle nästan vilja varna för dem. De blir ytterligare en sten på bördan. Det blir som ett arbete som måste utföras och för flera av personerna i våra studier, framför allt de som led av utmattningssyndrom, föreföll det snarare destruktivt än konstruktivt att läsa sådan litteratur.

Previous post:

Travelspec.se